Hội Nghị Thần Kinh Học Đông Nam Á 2023 – ASNA2023

BAN TỔ CHỨC VÀ ỦY BAN KHOA HỌC ASNA 2023

Ban Tổ Chức:

Trưởng ban tổ chức:

1. TS. Lê Văn Tuấn

Ban tổ chức:

1. GS.TS. Lê Quang Cường

2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

3. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

4. PGS.TS. Nguyễn Thi Hùng

5. PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn

6. PGS.TS. Trần Văn Tuấn

7. BSCKII. Lê Minh

8. TS. Võ Hồng Khôi

9. TS. Nguyễn Anh Tuấn

10. TS. Nguyễn Bá Thắng

11. TS. Trần Công Thắng

12. TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu

13. TS. Trần Ngọc Tài

14. TS. Trần Chí Cường

15. TS. Lê Tự Quốc Tuấn

16. ThS. Lê Thụy Minh An

17. ThS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa

Ủy Ban Khoa Học:

1. Kheng Seang Lim, MD (Malaysia)

2. Narayanaswamy Venketasubramanian Ramani, MD

(Singapore)

3. Arnold Angelo Pineda, MD (Philippines)

4. Dede Gunawan, MD (Indonesia)

5. Umapathi Thirugnanam, MD (Singapore)

6. Encarnita Ampil, MD (Philippines)

7. Dk Hjh Norazieda Pg Hj, MD

8. Yassin, MD

9. Anas Naomi Harun, MD (Brunei)

10. Chang Hui Meng (Singapore)

11. Chong Tin Tan (Malaysia)

12. Maria Annette D. Bautista, MD (Philippines)

13. Nijasri C. Suwanwela (Thailand)

Ban thư ký:

1. TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu

2. ThS. Hoàng Tiến Trọng Nghĩa