The 15th Biennial Convention of the ASEAN Neurological Association 2023 – ASNA2023

Thư ngỏ mời trưng bày poster

Lời ngỏ:

Hội nghị Thần kinh học Đông Nam Á lần thứ 15 (ASNA 2023) là cơ hội tuyệt vời cho tất cả các quí đồng nghiệp đang làm việc trong chuyên ngành Thần kinh kết nối, chia sẻ và phát triển. Ban tổ chức trân trọng chào đón quí đồng nghiệp tham gia trưng bày Poster.

Thời gian:

 • Nộp Tóm tắt: từ 01.03.2023 đến 09.07.2023
 • Bình duyệt và thông báo chấp nhận Poster: từ 24.06 đến 23.07.2023
 • Nộp Poster chính thức (đã được bình duyệt): 23.07.2023 – 03.08.2023.

Liên hệ:

 • Ban tổ chức: contact@asna2023.vn
 • Hoàng Tiến Trọng Nghĩa: dr.hnghia@gmail.com
 • Nguyễn Lê Trung Hiếu: ngletrunghieu@gmail.com

Một số qui ước về bài tóm tắt:

 • Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 • Số từ: không quá 300 từ, không bao gồm tiêu đề và tác giả, không bao gồm bảng, biểu đồ, hình ảnh.
 • Tiêu đề: không quá dài nhưng phải thể hiện rõ bản chất của nghiên cứu. Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong tiêu đề, hạn chế viết tắt.
 • Nội dung: trình bày ngắn gọn và rõ ràng các mục: cơ sở, mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận, từ khóa, từ viết tắt. Nhấn mạnh các khía cạnh mới và quan trọng của nghiên cứu.
 • Bản quyền: chưa từng được xuất bản trước ngày diễn ra hội nghị. Có giấy xác nhận đồng ý tham của tất cả các tác giả có tên trên bản tóm tắt.
 • Y đức: đúng qui định về y đức

Một số qui ước về trình bày Poster: (Mẫu trình bày Poster)

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
 • Kích thước: khổ giấy A0 (841 x 1189mm hay 33,1 x 46,8 inch); hướng dọc.
 • Trình bày: nội dung tương tự bản tóm tắt, có hình ảnh, bảng, biểu đồ đẹp, bố cục dễ đọc. Có logo, thông tin về hội nghị. Có thông tin liên lạc của tác giả chính.
 • Tác giả chính hoặc tác giả đại diện nhóm trình bày Poster được ban tổ chức bình duyệt phải có mặt để báo cáo trong phiên Poster.

Tiêu chí bình duyệt:

 • Tính thú vị, đang được chuyên ngành quan tâm và phát triển.
 • Thông tin mới, phương pháp mới, hay ý tưởng mới.
 • Khả năng ứng dụng.

Công bố:

 • Các bản tóm tắt được chấp nhận sẽ được xuất bản dưới dạng tổng hợp trên Tạp chí Thần kinh học Việt Nam.
 • Các bản tóm tắt không được chấp nhận tácc giả có thể tự do xuất bản hoặc trình bày tóm tắt của mình ở nơi khác.

Giải thưởng:

 • Tác giả chính (hoặc 01 tác giả đại diện trình bày Poster): miễn phí đăng ký tham dự hội nghị.
 • Các hỗ trợ và giải thưởng khác dự kiến thông báo sau khi có kết quả bình duyệt.